facebook facebook

Onze Brochure

brochure

Alvast doorbladeren? Klik hier >


Gekleurde lenzen
ACTIE V.A. 9,95!

Eén van de grote blikvangers
dit Carnavalsseizoen is het
gekleurde lens toepassen van
gekleurde lenzen,
met of zonder motief.

Lees meer >Trends dit seizoen

Er zijn weer heel veel leuke nieuwe trends. Lees meer >


video Bekijk video
Timmermans Carnaval op TV Limburg

Leveringsvoorwaarden Timmermans Carnaval

VERZENDKOSTEN NEDERLAND:

  • Bij een bestelling tot 150 euro zijn de verzendkosten 7,50 per levering.
  • Bij een bestelling boven de 150 euro worden er GEEN VERZENDKOSTEN in rekening gebracht.
  • De verzendkosten gelden alléén voor bestellingen vanuit Nederland. Bestellingen vanuit het buitenland zijn op aanvraag.

De meeste artikelen hebben wij op voorraad en kunnen wij binnen 3 werkdagen leveren.

Mochten er artikelen niet op voorraad zijn dan laten wij u per mail weten wat de levertijd is.

1. Toepasselijkheid
1.a: Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Timmermans Carnaval zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.b: Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.a: Alle aanbiedingen van Timmermans Carnaval zijn vrijblijvend en Timmermans Carnaval behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is.

2.b: Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Timmermans Carnaval. Timmermans Carnaval is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Timmermans Carnaval dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen en betalingen
3.a: De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.b: Betaling dient te geschieden alvorens een bestelling wordt opgestuurd!
3.c: Betaling kan geschieden in de webshop via iDeal

3.d: Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Timmermans Carnaval gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4. Levering
4.a: De door Timmermans Carnaval opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.b: Daar we gebruik maken van externe vervoerders kunnen we de leveringstijd nooit garanderen.
Timmermans Carnaval kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden. We vragen dan ook uitdrukkelijk om nooit op het laatste moment te bestellen.

5. Eigendomsvoorbehoud
5.a: De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Timmermans Carnaval verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6. Reclames en aansprakelijkheid
6.a: U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Timmermans Carnaval daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 3 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. (email: info@timmermanscarnaval.nl)

6.b: Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Timmermans Carnaval de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.c: Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 3 werkdagen na aflevering aan Timmermans Carnaval te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

7. Bestellingen/communicatie
7.a: Timmermans Carnaval kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten in bestellingen of communicatie onstaan door technologie: (zoals internetverbindingen)

8. Overmacht
8.a: Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Timmermans Carnaval ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Timmermans Carnaval gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.b: Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Timmermans Carnaval kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9. Diverse
9.a: Indien u aan Timmermans Carnaval opgave doet van een adres, is Timmermans Carnaval gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Timmermans Carnaval opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.